image

Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zastupitelstvo, komise a výbory

Zastupitelstvo, komise a výbory

Složení zastupitelstva

Jiří Bret

Jiří Bret

Funkce: starosta, zastupitel

+420 728 713 568

piskovalhota@piskovalhota.cz

Petr Bahník

Petr Bahník

Funkce: místostarosta, zastupitel

+420 721 623 657

mistostarosta@piskovalhota.cz

Hana Chlupáčová

Hana Chlupáčová

Funkce: hospodářka

+420 602 146 313

obec@piskovalhota.cz

Vladimír Hercík

Vladimír Hercík

Funkce: předseda stavební komise, zastupitel

Petr Tvaroh

Petr Tvaroh

Funkce: zastupitel

Žaneta Huková

Žaneta Huková

Funkce: předsedkyně kulturně-sportovní komise, zastupitel

Jiří Mach

Jiří Mach

Funkce: člen finančního výboru, zastupitel

Ing. Pavel Šotka

Ing. Pavel Šotka

Funkce: člen stavební komise, zastupitel

Jitka Plaňková

Jitka Plaňková

Funkce: předsedkyně finančního výboru, zastupitel

Alena Prchlíková

Alena Prchlíková

Funkce: předsedkyně kontrolního výboru, zastupitel

Finanční výbor

Jitka Plaňková

Jitka Plaňková

Funkce: předsedkyně výboru

Štefan Vjeszt

Štefan Vjeszt

Funkce: člen finančního výboru

Jiří Mach

Jiří Mach

Funkce: člen finančního výboru, zastupitel

Kontrolní výbor

Alena Prchlíková

Alena Prchlíková

Funkce: předsedkyně kontrolního výboru, zastupitel

Ing. Tereza Fronková

Ing. Tereza Fronková

Funkce: členka kontrolního výboru

Ing. Petr Kůrka

Ing. Petr Kůrka

Funkce: člen kontrolního výboru

Kulturně-sportovní komise

Žaneta Huková

Žaneta Huková

Funkce: předsedkyně kulturně-sportovní komise, zastupitel

Klára Valentová

Klára Valentová

Funkce: členka kulturně-sportovní komise

Nikola Krejčí

Nikola Krejčí

Funkce: členka kulturně-sportovní komise

Stavební komise

Vladimír Hercík

Vladimír Hercík

Funkce: předseda stavební komise, zastupitel

Matěj Babák

Matěj Babák

Funkce: člen stavební komise

Ing. Pavel Šotka

Ing. Pavel Šotka

Funkce: člen stavební komise, zastupitel

Pravomoci a povinnosti starosty

Starosta plní řadu funkcí, především:

 • reprezentuje a zastupuje obec navenek, účastní se jednání mezi jednotlivými obcemi apod.
 • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce, podepisuje zápis z jednání zastupitelstva obce
 • podepisuje právní předpisy obce (ale nerozhoduje o jejich vydání)
 • pokud obec nemá tajemníka, sjednává a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat

Úplný výčet pravomocí starosty viz § 103 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Starosta proto sám nemůže:

 • vydávat obecně závazné vyhlášky a nařízení obce
 • rozhodovat o prodeji nemovitosti v majetku obce (k tomu viz i rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 999/2015)
 • poskytovat dary nebo dotace z rozpočtu obce
 • schvalovat rozpočet obce nebo jeho změny
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda
 • zřizovat a rušit odbory a oddělení obecního úřadu
 • zřizovat výbory

Úplný výčet vyhrazených činností viz § 84 – § 85 a § 102 odst. 2 zákona o obcích.

O těchto věcech rozhoduje zastupitelstvo a případné rozhodnutí vydané starostou v těchto věcech je nicotné (nemá žádné právní účinky) nebo neplatné.

Starosta také nemůže vydávat správní rozhodnutí (například povolení o umístění stavby, povolení ke kácení), ledaže je současně vedle postu starosty jediným úředníkem dané obce.

Obce, které nemají radu

U některých pravomocí je důležité, zda obec má či nemá radu. Je totiž možné, aby obec radu neměla. V takovém případě vykonává některé její funkce starosta, některé její funkce naopak zastupitelstvo (přesné znění naleznete v § 99 odst. 2 a § 102 odst. 4 zákona o obcích).

V obcích, které nemají radu, může starosta rozhodovat o těchto otázkách:

 • zřizovat a rušit komise
 • ukládat pokuty za některé správní delikty jmenované v § 58 zákona o obcích
 • rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce

V obcích, které mají radu, výše uvedenou agendu zajišťuje rada a starosta o těchto otázkách nemá pravomoc samostatně rozhodovat.

Zastupitelstvo může starostu odvolat

Starosta odpovídá za výkon své funkce zastupitelstvu. To znamená, že zastupitelstvo může starostu odvolat. Zákon přitom nestanoví důvody, pro které je odvolání možné, což znamená, že postačí, pokud se na tom shodne nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.

Místostarosta

Starostu zastupuje (např. pokud je starosta nemocen nebo mimo kancelář) místostarosta. Místostarostů může být i více. Místostarosta má při zastupování starosty stejné pravomoci jako starosta. Pravomoc starosty vykonává místostarosta také v případě, je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal (a dosud není zvolen nový starosta), a to až do zvolení nového starosty.

Pravomoci a povinnosti zastupitelů

Obecně o zastupitelstvu obce

Zastupitelstvo je orgán tzv. obecní samosprávy. (1)

Zastupitelstvo má mimo jiné právo:

 • schvalovat program rozvoje obce
 • schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce
 • vydávat obecně závazné vyhlášky obce
 • volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda

Zastupitelé by se měli scházet k jednání pravidelně, podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání.

Jak získat informace o jednání zastupitelstva

Občané musí mít dostatek informací o tom, kdy a kde se zastupitelstvo sejde. Proto obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce (2) obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce. Kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.

Kdo se může účastnit jednání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva je veřejné. Jeho jednání se může zúčastnit každý a občané obce se mohou na zasedání vyjadřovat v souladu s jednacím řádem k projednávaným věcem.  

Jak ovlivnit program zastupitelstva obce

Co tedy bude na pořadu jednání? Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové a výbory. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce.

Občané mají také možnost prosadit, aby zastupitelstvo jednalo o určité věci. Je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na zasedání nejpozději do 90 dnů.

Druhou možností, jak prosadit projednání určité věci na schůzi zastupitelstva (resp. vznesení návrhu na usnesení), je kontaktovat „spřáteleného“ či „spřízněného“ zastupitele, který Váš požadavek na schůzi zastupitelstva vznese sám.

Zápisy z jednání zastupitelstva

Vzhledem k tomu, že jsou samotná jednání zastupitelstva veřejná, je samozřejmé, že veřejně přístupné musí být také zápisy z jednání zastupitelstva.
Proto mohou občané obce nahlížet do všech usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva a pořizovat si z nich výpisy, pokud tomu nebrání jiné zákony (pokud se kupř. nejedná o utajované skutečnosti, v tom případě by ovšem zastupitelé měli poskytnout zápis, ovšem s vynecháním informací, které nelze zveřejnit).

Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.

Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Také do usnesení výborů mohou občané nahlížet nebo je kopírovat.

Poznámky

(1) Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Samostatná působnost obce je podrobněji vymezena v § 84, 85 a 102 zákona o obcích.(2) V souladu s § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád musí být úřední desky vedeny také elektronicky.

Jednací řád zastupitelstva obce

Jednací řád (PDF)